ตากรุกเสริมทักษะบุคลากร ท่องเที่ยว-บริการรับ AEC

ตาก : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมบอลรูม โรมแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์รีสอร์ท อ.แม่สอด จ.ตาก

                 นายมงคล สัณฐิติวิฑูร รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ผวจ.) ตาก เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558โดยมีผู้ประกอบการ พนักงานร้านอาหาร โรงแรม เข้าร่วมโครงการกว่า200 คน

                 นายมงคล กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ในการให้บริการแขกที่มาใช้บริการได้อย่างประทับใจ ถูกหลักบริการอย่างสากล และยังเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน รวมทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะความพร้อมของทุนมนุษย์ที่ต้องมีคุณสมบัติใหม่ที่สอดคล้องกับการแข่งขันทางการค้าในบริบทของเศรษฐกิจใหม่ และการสร้างทุนทางปัญญาในยุคเศรษฐกิจแห่งนวัตกรรมและสังคมแห่งการสร้างสรรค์ ซึ่งรัฐบาลต้องส่งเสริมให้มีการวางแผนนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาแรงงานไทยให้มีความรู้ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

                ด้าน นายชาคริตย์ เดชา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ตาก เปิดเผยว่า การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ความสามารถ จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างประทับใจ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ใช้ระยะเวลา 3 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง รวมหลักสูตร 18 ชั่วโมง โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ และบรรยายพิเศษ ในเรื่อง การปรับตัวและแนวทางการรองรับประชาคมอาเซียน, ศิลปะการพูด การฟัง, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานฝ่ายแม่บ้านของโรงแรม, การจัดการงานแม่บ้าน และภาษาอังกฤษสำหรังงานแม่บ้าน

ที่มา : สยามรัฐ