ดาวน์โหลด-ธุรกิจนำเที่ยว

รายละเอียดและเอกสารประกอบการยื่นแบบคำขอต่าง ๆ

banner dl01

 

 

 

 

 

ธุรกิจนำเที่ยว - แก้ไขเพิ่มเติม:
สำหรับผู้ที่ยื่นจดทะเบียนประกอบธุรกิจนำเที่ยวทั้งขอจดใหม่และต่ออายุ จะต้องยื่นหนังสือรับรองบริษัท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่เกิน 1 เดือน
 

banner dl01-1

banner dl01-2

banner dl01-3