สถาบันที่ผ่านการรับรอง

สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรทางด้านการท่องเที่ยว

ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2555

ที่สถาบันอุดมศึกษาระดับหลักสูตรสาขาวิชา/วิชาเอก/แขนงวิชาหมายเหตุ
1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
" ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
" " การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
" " การเดินทางและท่องเที่ยว
" " การโรงแรม
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยว
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยว
2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรมและท่องเที่ยว
" บริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) การจัดการการโรงแรมและท่องเที่ยว
" " การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
" ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว
" " การท่องเที่ยว
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริหาร
3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต การท่องเที่ยว
" ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยวและการโรงแรม
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว
" " การท่องเที่ยวและการบริการ (นานาชาติ)
" " การโรงแรม
" ศิลปศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) การโรงแรม
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริการธุรกิจระหว่างประเทศ
" ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว
" " การโรงแรม
" ศิลปศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) การท่องเที่ยว
" " การโรงแรม
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปริญญาตรี คหกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
" ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว
" " การโรงแรม
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว
" " การโรงแรม
" " โรงแรม
11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว
12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว
" " การโรงแรม
" " การโรงแรมและการท่องเที่ยว
" ศิลปศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) การท่องเที่ยว
13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยวและการโรงแรม
" ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว
" " การท่องเที่ยวและการโรงแรม
14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว
15 มหาวิทยาลัยนครพนม ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การโรงแรมและภัตตาคาร
" " การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
16 มหาวิทยาลัยนเรศวร ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยว (นานาชาติ)
" " การท่องเที่ยว
" บริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (นานาชาติ)
" ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
" " การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (นานาชาติ)
17 มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว 
" " การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (นานาชาติ) 
" " การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
" " การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
" " การจัดการโรงแรม
" " การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
" บริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) การจัดการโรงแรม
" ศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารโรงแรม
18 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) การท่องเที่ยว
" " การโรงแรม
" ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม (นานาชาติ)
" " การท่องเที่ยวและการโรงแรม
" " การท่องเที่ยวและการโรงแรม
" ศิลปศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) การท่องเที่ยว
" " การโรงแรม
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
19 มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
" บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม (นานาชาติ)
" ศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (นานาชาติ)
" ศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ภาษาอังกฤษ)
ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (นานาชาติ)
20 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
" ศิลปศาสตรบัณฑิต พัฒนาการท่องเที่ยว
" ศิลปศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) พัฒนาการท่องเที่ยว
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว
" " พัฒนาการท่องเที่ยว
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พัฒนาการท่องเที่ยว
21 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว 
" " การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) บริหารธุรกิจ (ธุรกิจบริการ)
" ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
" " ภาษาอังกฤษธุรกิจท่องเที่ยว
" ศิลปศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อนุปริญญา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ การท่องเที่ยว
" " ธุรกิจการท่องเที่ยว
" " ธุรกิจการโรงแรม
24 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
" ศิลปศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ (ธุรกิจการท่องเที่ยว)
" ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (นานาชาติ) 
" " การจัดการโรงแรม
" " อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
" ศิลปศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) การจัดการโรงแรม
อนุปริญญา อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การบริหารธุรกิจ (ธุรกิจบริการ)
" อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธุรกิจการโรงแรม
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) การบริหารธุรกิจ (ธุรกิจบริการ)
" ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง
" " การท่องเที่ยวและการโรงแรม
" " อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
" " อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
อนุปริญญา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธุรกิจการท่องเที่ยว
" " ธุรกิจการโรงแรม
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (ธุรกิจบริการ)
" ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
" " อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
อนุปริญญา อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การบริหารธุรกิจ (ธุรกิจบริการ)
" อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธุรกิจการท่องเที่ยว
" " ธุรกิจการโรงแรม
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (ธุรกิจบริการ)
" ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ธุรกิจท่องเที่ยว
" " อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อนุปริญญา อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การบริหารธุรกิจ (ธุรกิจบริการ)
" อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธุรกิจการท่องเที่ยว
" " ธุรกิจการโรงแรม
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรม
" " การจัดการโรงแรม
" " การบริหารธุรกิจ (ธุรกิจบริการ)
" ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
" " วัฒนธรรมศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
" " อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยวและการโรงแรม
" " อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อนุปริญญา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธุรกิจการท่องเที่ยว
" " ธุรกิจการโรงแรม
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
" ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม 
" " อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) การบริหารธุรกิจ (ธุรกิจบริการ)
" ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
" " อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม
อนุปริญญา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธุรกิจการโรงแรม
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ธุรกิจบริการ
" ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
39 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
" " อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (ธุรกิจบริการ)
" บริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) การบริหารธุรกิจ (ธุรกิจบริการ)
" ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อนุปริญญา อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การบริหารธุรกิจ (ธุรกิจบริการ)
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (ธุรกิจบริการ)
" บริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) การบริหารธุรกิจ (ธุรกิจบริการ)
" ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ
" " สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ
" " อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
" ศิลปศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อนุปริญญา อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การบริหารธุรกิจ (ธุรกิจบริการ)
" อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธุรกิจการท่องเที่ยว
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
" ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
" " อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต การอาหารและธุรกิจบริการ
" ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยวและการโรงแรม
" " อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
" ศิลปศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) การจัดการโรงแรม
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
46 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมอาหารและบริการ
" ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
" ศิลปศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) การบริหารธุรกิจ (ธุรกิจบริการ)
ในพระบรมราชูปถัมภ์ " ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยว
" " อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
" ศิลปศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อนุปริญญา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธุรกิจการท่องเที่ยว
" " ธุรกิจการโรงแรม
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (ธุรกิจการท่องเที่ยว)
50 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
51 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
" ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว
" " อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
52 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
" ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
" " อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (นานาชาติ)
" ศิลปศาสตรบัณฑิต ธุรกิจการโรงแรม
" " อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
" " อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
" ศิลปศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสารธุรกิจบริการ
" บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว
อนุปริญญา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธุรกิจการท่องเที่ยว
" " ธุรกิจการโรงแรม
53 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจบริการ
" " การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (นานาชาติ)
" วิทยาศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
" ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
" " อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (นานาชาติ)
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
54 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจบริการ
" " การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
" " การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
55 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
" ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
" ศิลปศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อนุปริญญา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธุรกิจการท่องเที่ยว
" " ธุรกิจการโรงแรม
56 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
57 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
" ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยเพื่องานธุรกิจและการท่องเที่ยว
" " อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
58 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (ธุรกิจบริการ)
" บริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) การบริหารธุรกิจ (ธุรกิจบริการ)
" วิทยาศาสตรบัณฑิต การอาหารและธุรกิจการบริการ
" ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว
" " อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
59 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (ธุรกิจบริการ)
" บริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) การบริหารธุรกิจ (ธุรกิจบริการ)
" ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว
" " อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
" ศิลปศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อนุปริญญา อนุปริญญาบริหารธุรกิจ การบริหารธุรกิจ (ธุรกิจบริการ)
" อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ธุรกิจการท่องเที่ยว
" " ธุรกิจการโรงแรม
60 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การท่องเที่ยว
" " การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
" " อุตสาหกรรมการบริการ
" ศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
61 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว
" " การจัดการการท่องเที่ยว - การจัดนำเที่ยว
" " การจัดการการท่องเที่ยว - การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
" " การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
62 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศนียบัตรบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
" " การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
" " การตลาด,การเงิน,การจัดการท่องเที่ยวและการ
" ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการจัดการภาคบริการ
" " การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
" ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว
63 มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรม (นานาชาติ)
" " ธุรกิจโรงแรมและที่พัก
" ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (นานาชาติ)
64 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว (นานาชาติ) สองภาษา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว (สองภาษา) 
" " การจัดการโรงแรม (นานาชาติ)
" บริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (นานาชาติ)
" " การจัดการบริการและการท่องเที่ยว (นานาชาติ)
65 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกาศนียบัตรวิชา การท่องเที่ยว
" การโรงแรม
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว
66 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจบริการ
" " การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
" ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว (สองภาษา)
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว (สองภาษา)
67 สถาบันพลศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต นันทนาการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว

เอกชน

ที่สถาบันอุดมศึกษาระดับหลักสูตรสาขาวิชา/วิชาเอก/แขนงวิชาหมายเหตุ
68 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว 
" " การจัดการโรงแรม (นานาชาติ) 
" " การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
" " การบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว (นานาชาติ)
" " ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
69 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
70 มหาวิทยาลัยเกริก ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง
ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง
71 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
" ศิลปศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
72 มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ
" ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการบริการและการท่องเที่ยว
" " การจัดการโรงแรม สปาและการท่องเที่ยว (นานาชาติ)
" " การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
" " อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
73 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
74 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การท่องเที่ยว
" " ธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว
" ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว
75 มหาวิทยาลัยดุสิตธานี ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยว
76 มหาวิทยาลัยธนบุรี ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยวและบริการ
77 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (นานาชาติ)
" " การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
" ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
" " การท่องเที่ยว
" " การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
" " การโรงแรม
" ศิลปศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว
78 มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
79 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม (นานาชาติ)
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
80 มหาวิทยาลัยเนชั่น (เดิมคือ มหาวิทยาลัยโยนก) ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว
81 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยวและการโรงแรม
82 มหาวิทยาลัยพายัพ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
" " การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
" บริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
" ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว
83 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว
" " การจัดการการโรงแรม
" บริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) การจัดการการท่องเที่ยว
" " การจัดการโรงแรม
" ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยวและการโรงแรม
84 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว
" บริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) การจัดการการท่องเที่ยว
85 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ
86 มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ
" " การจัดการการโรงแรม
" " การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
" " การท่องเที่ยว
" " การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ (นานาชาติ)
" ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว
" " การท่องเที่ยว
" " การโรงแรมและภัตตาคาร
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การท่องเที่ยว
87 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
" " ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
88 มหาวิทยาลัยราชธานี ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว
89 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
" บริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
" ศิลปศาสตรบัณฑิต การโรงแรมและการท่องเที่ยว
90 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต อุตสาหกรรมบริการ (สอนทางไกล)
91 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรม (นานาชาติ)
" ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
" " การท่องเที่ยว
" " การท่องเที่ยวและการโรงแรม
" ศิลปศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
" " การท่องเที่ยว
" " การท่องเที่ยวและการโรงแรม
92 มหาวิทยาลัยสยาม ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (นานาชาติ) 
" " การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (นานาชาติ)
" " การบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว (นานาชาติ)
" ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
" " การโรงแรมและการท่องเที่ยว 
" ศิลปศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
93 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
94 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตื ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว
" " อุตสาหกรรมการบริการ
" " อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
95 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต อุตสาหกรรมบริการ
96 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
" " การจัดการโรงแรม (ภาษาอังกฤษ)
" บริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) การจัดการโรงแรม (ภาษาอังกฤษ)
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว (นานาชาติ)
" " การจัดการท่องเที่ยว (นานาชาติ)
" ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยว (ภาษาอังกฤษ)
ปริญญาเอก การจัดการดุษฎีบัณฑิต การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (นานาชาติ)
" ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (นานาชาติ)
97 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยว 
98 วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
" บริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
100 วิทยาลัยตาปี ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การบริการและการท่องเที่ยว 
" ศิลปศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) การบริการและการท่องเที่ยว 
99 วิทยาลัยดุสิตธานี ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยว 
" " การจัดการโรงแรม (นานาชาติ)
" " การจัดการโรงแรม (ภาษาอังกฤษ)
" " การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (นานาชาติ)
" บริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) การจัดการท่องเที่ยว 
" " การจัดการโรงแรม 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
101 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 
" บริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 
" ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว
102 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การโรงแรมและการท่องเที่ยว 
103 วิทยาลัยนครราชสีมา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การโรงแรมและการท่องเที่ยว 
" ศิลปศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
104 วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
105 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
106 วิทยาลัยราชพฤกษ์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
" บริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
107 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
" " อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ
อนุปริญญา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว
108 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การโรงแรมและภัตตาคาร
" ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว
109 สถาบันรัชต์ภาคย์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
" บริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
" ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยวและการโรงแรม (นานาชาติ)