สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ

 

นายนภดล อาวธกรรมปรชา

นายนภดล อาวุธกรรมปรีชา
นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ

 

layout struction1

(7)
(พนักงานราชการ  2 อัตรา)
(พนักงานราชการ  2 อัตรา)
(พนักงานราชการ  3 อัตรา)
 
 
head-bar5

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ

ชุมชนเชียงใหม่แลนด์  เลขที่ 414/20-21 ตำบลช้างคลาน  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 0 5320 4602, 0 5320 4485 โทรสาร  :  0 5327 1473 
E-mail :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.